Διάγνωση - Αγωγή

Διάγνωση - Φαρμακευτική Αγωγή - Παρακολούθηση

Ευτυχώς στην σημερινή εποχή είναι πολύ διαδεδομένο το Τρίπλεξ Καρδιάς, το οποίο είναι μια μελέτη υπερήχων, ανώδυνη, γρήγορη, και μας παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών, όπως την κατάσταση της λειτουργίας της καρδιάς και των βαλβίδων της, καθώς και μια Αρχική εκτίμηση του μεγέθους της αορτικής ρίζας και της ανιούσης αορτής.

Έαν βρεθεί ένα αυξημένο μέγεθος της αορτικής ρίζας ή/και της ανιούσης αορτής, τότε η πιο αξιόπιστη μελέτη για την εκτίμηση της αορτικής ρίζας-αορτικής βαλβίδας είναι το Διοισοφάγειο και για την Ανιούσα Αορτή-Αορτικό Τόξο είναι η Αξόνικη Τομογραφία. Για ήπιες διατάσεις της αορτής συνιστάται στενή παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή για την πίεση, η αποφυγή να σηκώνουμε βάρη (πάνω από 10 κιλά), καθώς και (για να αποφύγουμε την ακτινοβολία της αξονικής) μια Μαγνητική Θώρακος κάθε χρόνο για την εξέλιξη του μεγέθους του ανευρύσματος.