Βαλβιδοπλαστικές Μιτροειδούς

Βαλβιδοπλαστικες Μιτροειδους

Ιδίως για Ανεπάρκεια (διαφυγή) της Μιτροειδούς πρέπει να είναι η πρωταρχική προσέγγιση, και η βαλβίδα να επιδιορθώνεται σε άνω του 90% των ασθενών.

 

Είδη βαλβιδοπλαστικής :

1) Μεμονωμένη Χρήση Δακτυλίου

Χρήση Δακτυλίου

2) Χρήση εκτομής Γλωχίνας για Προπίπτων τμήμα της Οπίσθιας Γλωχίνας της Μιτροειδούς

 

Εκτομή γλωχίνας

 

 

3) Χρήση τεχνητών χορδών για επανάρτηση του Προπίπτωντος τμήματος της Μιτροειδούς (Πρόσθια η Οπίσθια Γλωχίνα)

Χρήση χορδών για προπίπτον τμήμα μιτροειδούς